Bestuur akkoord met wijziging IFAJ-statuten

De IFAJ-statuten worden gewijzigd. Doel van de wijziging is vooral duidelijkheid scheppen voor de onderliggende verenigingen in de lidlanden.

Dat het niet eenvoudig is om duidelijke statuten op te stellen die door alle leden op eenzelfde manier worden begrepen, bleek tijdens de IFAJ-bestuursvergadering (executive meeting) in Berlijn. Twee ochtendsessies waren ervoor nodig om te komen tot een document waarover de meerderheid van de aanwezige leden het eens zijn. Het document dat uit deze vergadering komt, wordt komend najaar aan de Delegate Assembly, het hoogste orgaan van de vereniging. Pas na instemming door de Delegate Assembly zullen de statuten van kracht worden.

Interpretatie

Vanuit de NVLJ zijn een aantal punten ingebracht, die voor ons van belang zijn. Sommige punten betreffen vooral tekstuele interpretatie. Een woordkeuze als ‘advance agriculture’, kan leiden tot de letterlijke interpretatie dat een journalistieke vereniging tot doel heeft de agrarische sector te bevorderen. Dat is nadrukkelijk niet de intentie van de vereniging. Juist ook kritiek op en het voorhouden van een (maatschappelijke) spiegel kan van groot belang zijn voor de toekomst van de landbouw. Het feit dat landen die Engels niet als moedertaal hebben, op verschillende manieren kijken naar de interpretatie van een artikel, moet worden voorkomen. Daaraan is in Berlijn veel aandacht besteed. De discussie leidde onder andere tot het verwijderen van de toevoeging ‘advance agriculture’ in de introductie van de statuten.

Definitie

Een ander punt dat vanuit Nederland is ingebracht, is dat de statuten zoals die nu voorliggen, een definitie bieden van ‘journalist’ en ‘communicator’. Echter, niemand is persoonlijk lid van IFAJ; dat zijn de landelijke verenigingen. Vanuit die gedachtegang zouden de statuten niet een definitie hoeven te bevatten van de leden van die verenigingen. Internationaal gezien is er duidelijk wel behoefde aan die definitie, omdat de verschillende lidverenigingen allemaal op een andere leest geschoeid zijn. Wel is aan de statuten nu toegevoegd dat landenverenigingen lid zijn van IFAJ, alvorens een definitie wordt gegeven van de begrippen ‘journalist’ en ‘communicator’.

Stemmingen

Discussie is ook gevoerd over of stemmingen wel of niet geheim gehouden moeten worden tijdens de Delegate Assembly. Met name voorzitter Markus Rediger is voorstander van het vereenvoudigen van de stemmingsprocedure. Als er voor de vacante bestuursfuncties slechts een kandidaat is, volstaat wat hem betreft een stemming via hand opsteken. Dit leidde vorig jaar in Aberdeen tot verwarring, omdat de Belgische delegatie het daarmee niet eens was en omdat dit volgens de huidige statuten niet de juiste werkwijze is. ‘Stemmingen over personen horen altijd geheim te zijn’, aldus de Belgische vertegenwoordigers. In de vernieuwde statuten werd voorgesteld tot een openbare stemming via hand opsteken in te voeren als er geen tegenkandidaten zijn. Nederland diende echter een tegen-voorstel in (uitsluitend geheime stemming als het gaat om personen), omdat een openbare stemming mogelijk tot gevoeligheden kan leiden tussen de kandidaten en de personen die hun stem tonen. Het Nederlandse voorstel is gesteund door de meerderheid van de executives.

Inhoud

Veel aandacht is ook besteed aan wat nu wel en niet in de statuten moet. Als eenmaal de statuten zijn geaccordeerd, zullen de regels worden gereviseerd. Een deel van de werkreglementen is echter onderdeel van de statuten. Met name de Duitse collega’s hebben daar moeite mee. Zij zien liever een kort, bondig document, met waar nodig een (uitgebreide) toelichting op diverse punten uitgewerkt in regels voor dagelijks gebruik. De meerderheid van de aanwezigen vond de voorgelegde statuten echter prima werkbaar vanuit het perspectief van hun verenigingsstatuten in eigen land.

Finale goedkeuring

De door het algemeen bestuur geaccordeerde statuten worden voor de finale goedkeuring tijdens het congres in Nieuw-Zeeland (14-18 oktober, Hamilton) voorgelegd aan de aanwezige leden van alle verenigingen van de lidlanden. Pas als zij met de gewijzigde statuten instemmen, zullen deze van kracht worden.

Author: NedVerJL

Share This Post On